Cíle projektového týdne:

Projektově zaměřená výuka, kterou si v daném školním roce žák volí dle aktuální nabídky. Projektový týden nabízí výuku bez zvonění, zaměřenou na praktické dovednosti a vědomosti. Jedná se o „jinou“ formu výuky. Žáci se do projektů přihlašují dle svého zájmu napříč ročníky, samotné projekty probíhají vždy poslední celý týden v červnu.

V rámci projektů probíhají zahraniční výjezdy, vědecké exkurze, netradiční formy výuky, sportovní, literární, výtvarné, jazykové nebo hudební aktivity.

Pravidla projektu:

Projekty jsou primárně určeny pro žáky školy.

Další zájemci se mohou účastnit jen v případě spoluorganizace, potřeby odborníka na program, výjimečně doplnění kapacity.

Projekt se realizuje dle navrženého scénáře a ceny, vyhlášené v průběhu podzimu a ledna.

Projektově zaměřená výuka obsahuje výstupy – dovednosti a vědomosti, které si žák musí osvojit. S výstupy jsou žáci seznámení před začátkem projektu. Výstupy projektu specifikuje garant projektu individuálně, podle konkrétní náplně projektu.

K úspěšnému projektu patří prezentace projektu, zpracování zprávy, nástěnky, webová prezentace atd. Samotná prezentace není výstupem projektu.

Projekty organizují učitelé a vychovatelé školy, případně další zaměstnanci.


Výstupní zprávy a fotografie projektů předchozích let (2007–2016).

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2017

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2018

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2019

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2022

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2023