Učební plán pro čtyřleté studium

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Jazyk český 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Matematika 4 3 3 4 14
Biologie 2 2 3 0 7
Fyzika 2 3 2 0 7
Chemie 2 3 2 0 7
Zeměpis 2 1 2 0 5
Dějepis 2 3 2 0 7
Základy společ. věd 2 2 2 2 7+1
Náboženská výchova 2 2 1 1 6
Informatika 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná/Hudební výchova 2 2 0 0 4
Volitelný předmět 0 0 2 3 5
Seminář 1 0 0 2 2 4
Seminář 2 0 0 2 2 4
Seminář jednoletý 0 0 0 2 2
Celkem 34 34 34 30 132

 

Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský, jazyk francouzský nebo jazyk španělský

 

Učební plán šestiletého studia podle ŠVP

  1. ročník 2. ročník celkem
Jazyk český 4 4 8
Anglický jazyk 3 3 6
Cizí jazyk 2 3 3 6
Matematika 4 4 8
Biologie 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2 4
Zeměpis 2 2 4
Dějepis 2 2 4
Občanská výchova 1 1 2
Náboženská výchova 2 2 4
Inform. a výp. technika 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Výtvarná výchova 1 1 2
Hudební výchova 1 1 2
Celkem 32 32 64

 

Ve vyšších ročnících jsou učební plány šestiletého studia shodné s učebními plány čtyřletého studia.
Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Volitelné předměty: Latina, Deskriptivní geometrie, Mediální výchova, Informační technologie, Španělský jazyk volitelný, Německý jazyk volitelný, Ruský jazyk volitelný, Francouzský jazyk volitelný, Tvůrčí psaní, Dějiny umění, Dějiny hudby (žák volí jeden předmět dle nabídky)

Semináře: Fyzika, Biologie, Chemie, Anglický, Německý, Ruský, Francouzský, Španělský jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Základy společenských věd (žák volí dva předměty dle nabídky)

Jednoletý seminář: Práce s textem, Český jazyk k maturitě, Moderní dějiny, Anglický jazyk k maturitě, Matematika k maturitě, Seminář filosofie, Seminář psychologie, Seminář pedagogiky, Moderní technologie, Ekonomie a management, Seminář geologie, Seminář z chemických výpočtů, Seminář biologie člověka (žák volí jeden předmět dle nabídky)

Zařazení hudební a výtvarné výchovy: Zařazení hudební a výtvarné výchovy: V primě a sekundě mají všichni žáci oba předměty v dotaci 1 hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu si volí hudební nebo výtvarnou výchovu.