Papež František v apoštolské exhortaci k mladým lidem Christus vivit píše: Na synodě „mnozí poukázali na nedostatek zkušených lidí, kteří by se starali o doprovázení. … Synoda dále považuje za nutné vzdělávat zasvěcené osoby a laiky, muže a ženy, kteří by uměli doprovázet mladé lidi. Sami mladí lidé nám popsali vlastnosti, které očekávají u těch, kdo je doprovázejí. Vyjádřili to velmi jasně: „K vlastnostem takové doprovázející osoby patří: …, že je člověk plný důvěry, který druhého neodsuzuje; někdo, kdo aktivně naslouchá potřebám mladých lidí a s laskavostí jim odpovídá; někdo, kdo má zdravé sebevědomí, ale uznává své hranice a zná radosti a starosti duchovního života. Velmi důležitou vlastností těch, kdo doprovázejí druhé, je uznání vlastního lidství, tedy vědomí, že jsou smrtelníky, kteří dělají chyby, kteří nejsou dokonalými bytostmi, ale hříšníky, kterým se dostalo odpuštění… Ti, kdo doprovázejí, nemají vést mladé lidi jako pasivní stoupence, ale mají kráčet vedle nich a dovolit jim, aby měli sami podíl na této cestě. Mají respektovat svobodu, která je součástí rozlišovacího procesu

Doprovázení představuje individuální osobní přístup k jednotlivým žákům. Doprovázející se snaží plnit dvě role:

  • Zrcadla – spolu se žákem reflektuje jeho rozhodnutí a zkušenosti a dává mu zpětnou vazbu.
  • Lampy – nabízí studentovi různé cesty a možnosti, a tak mu pomáhá vidět svoji osobní cestu z různých perspektiv.

Cíle doprovázení jsou:

  1. Podporovat žádoucí skupinovou dynamiku jednotlivých tříd.
  2. Vytvořit prostor pro řešení třídních problémů.
  3. Podněcovat dialog mezi studenty navzájem a mezi studenty a učiteli.
  4. Podporovat osobnostní růst jednotlivých studentů.
  5. Doprovázet studenta při rozhodování o dalším životním a profesním směřování.
  6. Doprovázet studenta při cestě objevování svého potenciálu.

V prvním ročníku probíhá tzv. kolektivní doprovázení. Jednu hodinu týdně se věnuje vybraný učitel v konkrétní třídě rozvoji skupinových vztahů a reflexi skupinových problémů. Výuka probíhá podle předem vytvořeného rámce.

Ve druhém ročníku probíhá povinné individuální doprovázení. Každý žák si vybere svého osobního doprovázejícího, se kterým se potkává jednou za dva týdny. Od třetího ročníku je doprovázení dobrovolné.

mistnost pro doprovazeni