4. října si připomeneme 160 let od narození absolventa „malého semináře“ v Kroměříži a významného pedagoga Karla Polzera.

Narodil se v malé obci Christfdorf na severu Moravy. Tato obec, dnešní Křišťanovice, měla tehdy kolem sedmi set obyvatel a dnes čítá sotva dvě stě padesát usedlíků. Polzer byl německé národnosti a po studiích v Kroměříži pokračoval v septimě a oktávě na německém státním gymnáziu. Zde také složil svoji maturitní zkoušku. Po dalším studiu a vysvěcení zahajuje jako mladý pedagog v roce 1886 svoji kariéru prefekta a profesora náboženství, latiny a hudby na své domovské alma mater v Kroměříži.

Seminář i výuka byla od začátku dvojjazyčná a studovali zde jak mladí hoši z českých rodin, tak skoro polovina všech studentů hovořila svojí mateřskou řečí, německy. Profesor Polzer měl v semináři na starosti právě studenty německé národnosti. Patřil mezi skutečné opory sboru a svědčí o tom dlouhé působení na půdě školy, až do roku 1919. Proslul jako skladatel chrámové hudby, mnohá díla v premiéře uvedl v době svého působení v Kroměříži. Jeho „Proprium“ zaznělo na scéně gymnázia v provedení tehdy mladého studenta, varhaníka a pozdějšího významného učitele a skladatele liturgické hudby P. Olejníka.

Polzer byl také velmi úspěšným divadelním režisérem a autorem a společně s profesory Zmeškalem a Zeno Jocklem v roce 1918 uvedli na scénu veleúspěšnou hru „Varšavští v Karpatech“. V roce 1919, v době sporu o národnostní a jazykovou profilaci školy se postavil za německé studenty. Společně se spirituálem ThDr. Cinkem prosazovali pokojné rozdělení instituce na českou a německou část. Své německé žáky neopustil.  Společně s nimi odchází do nově budovaného semináře pro německé chlapce v Bruntále. Stává se prvním spirituálem tohoto ústavu a působí zde až do své smrti  5. listopadu 1930. Za své zásluhy byl jmenován skutečným arcibiskupským radou.

Dnešní Arcibiskupské gymnázium si váží svých kořenů a rádi si životní cestu profesora Polzera připomínáme.