8.–9. dubna jsme měli příležitost oddělit si čas a spočinout při duchovní obnově pro rodiče studentů AG. Tradičně se tato duchovní obnova koná jedenkrát v roce, a to v termínu podzimních třídních schůzek.

Letos školní kaplan, P. Petr Káňa, vyhověl přání některých účastníků požehnaného podzimního setkání, aby se podobná akce zopakovala i na jaře.

Na páteční večer si připravili manželé Kvapilíkovi přednášku nazvanou „Běžíme jako tým“ o rodinném životě a výchově dětí, kdy cílem výchovy není „dobře vychovat“, ale vést k sebevýchově. Oba manželé nám přednesli mnoho inspirativních myšlenek i praktických příkladů z vlastní rodiny. Pohovořili o důležitosti vlastního příkladu ve vztahu k Bohu či vedení k ctnostem, stěžejní roli dobré a „nepřerušené“ komunikace mezi členy rodiny, významu společné modlitby, setkání nad texty Písma sv. či slavení neděle v rodině. Inspirací byly i jejich rady ohledně četby, sledování filmů či PC našimi potomky. Zaznělo též upozornění, abychom nechtěli jen poučovat děti, ale také se nechali poučit od druhých rodin, příp. napomenout od vlastních dětí.

V sobotu mezi nás přibyl otec P. Káňa, který se nám věnoval jak v osobních rozhovorech, tak službou při duchovních setkáních ve školní kapli (adorace, mše sv., možnost sv. zpovědi) a především měl připraveny tři promluvy na téma úzce korespondující s blížícími se Velikonocemi. Základem pro úvahy na témata Ježíš trpící, Ježíš ukřižovaný, Ježíš vzkříšený byl text obsažený v závěrečných kapitolách Janova evangelia. Z hloubky kázaného slova, vhledu do situací a živých detailů některých momentů Ježíšova života jsme čerpali mnoho poučení a povzbuzení.

Zázemí pro náš pobyt dotvářelo pohodlí ubytovacích prostor internátu, přátelská a pokojná atmosféra a možnost vést další rozhovory při hojném a dobrém občerstvení.

Opravdové odpočinutí i posílení, které je možno načerpat v tomto čase, dává živý obsah slovům „duchovní obnova“.

Alena Filipi

4471

4471

4471

4471

4471

Další fotografie.