tedy víc než pouhý divák, ale jako aktivní účastník vytvářející v prostoru galerie vlastní umělecké dílo (k čemuž neváhá použít vlastní tělo - tedy v podstatě jediný fyzický prostředek, kterým v té chvíli disponuje).  Toto dílo je pak samozřejmě něčím víc, než pouhou performancí, neboť nejenže aktivně komunikuje s těmi zde původně instalovanými, a aniž by je negovalo, přetváří je v něco živého (zde v přeneseném i v doslovném slova smyslu), ale zároveň vyžaduje diváka, který je schopen spatřit jej ve správném úhlu (myšleno matematickém) a tím ho teprve realizovat (viz foto).

 Zdánlivá nevyváženost jednotlivých složek projektu (ne pouze oněch tří v názvu obsažených, ale i dalších - „skrytých“) se začne jevit zcela jinak, pokud přijmeme tezi, že tyto na účastníka působí nejen v době jeho (fyzické) přítomnosti na samotné akci, nýbrž dochází k procesu jejich doznívání (či naopak posilování) také mimo ni. Při takovémto způsobu chápání pak tedy ani absence některých účastníků (projevivší se obzvláště v pozdějších fázích projektu) nemusí být nutně vnímána jako jejich úplná nepřítomnost - ačkoli ani tento úhel pohledu nelze považovat za argument proti jejich následné penalizaci výchovným opatřením (ostatně i tuto penalizaci lze při důsledné aplikaci projektu coby celku reflektovat jako jeho součást a tedy za gesto spíše umělecké než výchovné).

 Právě tato nutnost chápat určité aspekty našeho projektu ne jako pouhé prostředky k dosažení cíle (či dokonce jen jeho doprovodné jevy), ale jako cíle samotné, lze vysledovat i v rozsáhlé fotodokumentaci (pořízené Z. Zavadilovou), přičemž ani ta pochopitelně v tomto kontextu nezůstává jen jakousi přílohou, ale stává se součástí díla jako celku (viz přílohy).

 

 Tolik tedy úvodem. V následujících kapitolách bych rád podrobněji rozebral jednotlivé projektové dny, v nich poznávaná výtvarná, literární a případná další (umělecká) díla současně s komentáři studentů k nim (včetně případné diskuze). Než však přikročíme k obsahu pondělního dne, pokusme se přenést do doby předcházející samotnému projektu a začít tím, že

(Z důvodu přílišné obsáhlosti celé zprávy z ní byla vybrána pouze náhodná ukázka - kompletní text je možno nalézt zde)

0714

0714

0714

0714

0714

Další fotografie.