V pátek 26. října se kostel sv. Mořice v Kroměříži zaplnil studenty, rodiči, příbuznými a přáteli biřmovanců, kteří z rukou otce biskupa Antonína Baslera přijali svátost biřmování.

Slavnostní bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola, pozvání ke společnému slavení mše svaté také přijalo mnoho kněží z farností biřmovanců. Otec biskup ve své promluvě zmínil důležitost nechat se vést Duchem Svatým a naslouchat jeho vnuknutím. Poděkoval biřmovancům za osobní svědectví jejich vztahu s Bohem a také za zkušenosti prožité během přípravy, o které se podělili ve svých dopisech.

Studenti s přípravou na přijetí této svátosti začali již na podzim minulého roku úvodním víkendovým setkáním v Rajnochovicích. Následovaly společné katecheze, práce ve skupinkách, duchovní obnova na Hutisku a také další duchovní aktivity v adventní a postní době. Během letních prázdnin byli biřmovanci zapojení do aktivit zaměřených na službu druhým a také se účastnili různorodých akcí, které měly přispět k růstu jejich víry a upevňování vztahu s Bohem. Přípravu završila víkendová duchovní obnova s P. Jiřím Šůstkem v Rajnochovicích. Velký dík patří řeholním sestrám z obou kroměřížských klášterů, které byly osobně s jednotlivými biřmovanci v kontaktu a po celou dobu přípravy je doprovázely svými modlitbami.

Církev se rozrostla o čtyřicet pět dospělých křesťanů, kteří se svobodně rozhodli potvrdit svou již započatou cestu k Bohu. Prostřednictvím obdržených darů Ducha Svatého mají růst ve víře, v lásce a službě druhým.

Fotografie Hong Thuy Nguyen (Ivany).

Fotografie Pavlíny Dosoudilové.