Vážení rodiče, studenti, zaměstnanci školy, na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyhlášené dne 2. října 2020 č. 9/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuji distanční vzdělávání pro studenty vyššího gymnázia Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Zároveň vyhlašuji omezení provozu SVČ při AG, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání je nyní zákonnou formou výuky, která nahrazuje prezenční výuku (§25 písm. d) Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Distanční vzdělávání se bude řídit těmito pravidly:

  1. Třídy 1P a 2S mají nadále řádnou výuku dle rozvrhu ve škole, upravena bude pouze výuka tělesné výchovy a hudební výchovy.
  2. Distanční výuka platí pro všechny třídy vyššího gymnázia:
  1. hlavní a oficiální dorozumívací kanál pro studenty i vyučující je EduPage,
  2. příslušné učivo bude studentům zadáno do systému nejpozději v čase řádné hodiny dle rozvrhu,
  3. vyučující může po studentech v čase svých hodin dle rozvrhu vyžadovat on-line komunikaci (testy, Teams, Skype),
  4. vyučující zadává učivo prostřednictvím EduPage, zadání je v odkazu „třídní kniha/domácí úkoly“, vyučující zde může dát odkaz na jinou platformu (např. Teams),
  5. písemné práce lze zadávat studentům jen v čase řádné výuky dle rozvrhu,
  6. témata distanční výuky se nebudou po obnovení prezenční výuky znovu opakovat, prosíme všechny studenty o odpovědný přístup, spolupráci s vyučujícími a patřičnou komunikaci,
  7. podle metodiky MŠMT má student v odůvodněných případech právo na individuální konzultaci, termín konzultace si student domlouvá prostřednictvím EduPage s vyučujícím,
  8. distanční výuka je řádná výuka a vedení školy v tuto dobu nepovoluje žádné brigády.

Všechny studenty, rodiče i vyučující prosím o odpovědný přístup a dobrou vzájemnou komunikaci. Společně tak můžeme úspěšně zvládnout tuto nepříjemnou a nechtěnou situaci.

 

V Kroměříži dne 2. října 2020                                Mgr. Jan Košárek, ředitel školy