Výsledky přijímacího řízení jsou vystaveny na úřední desce školy a na webu školy od 28. 4. 2019.

Dle § 60a odst. 6, 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (do 14. 5. 2019). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout dne 29. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin a dále 30. 4. 2019 od 7.00 do 13.00 hodin na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeně poštou.

Přijatý uchazeč si může pro svou potřebu vyžádat potvrzení o přijetí.

V Kroměříži dne 28. 4. 2019

Mgr. Jan Košárek, v. r.
ředitel
Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříž

Seznam_přijatých_uchazečů_6-letý_obor

Seznam_přijatých_uchazečů_4-letý_obor

Pořadí_uchazečů_6-leté_studium

Pořadí_uchazečů_4-leté_studium